Er is een patientenstop voor alle diagnoses in mei (ge-update op 1-05-2024)

Kwaliteit en privacy

Kwaliteit en privacy
Om de kwaliteit van vrijgevestigde praktijken te waarborgen is het verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben wat openbaar inzichtelijk is. Dat kunt u via deze link vinden.

Om te voldoen aan de wetten voor privacy en AVG zal alle elektronische communicatie plaatsvinden via een beveiligde manier. Hierover vindt u meer informatie in de privacystatement.

Er zullen aan het begin en einde vragenlijsten worden afgenomen die met u worden besproken (rom en andere vragenlijsten). Praktijk Beeldspraak doet mee aan ROM meting(routine outcome measurement). Ik ben verplicht deze gegevens anoniem aan te leveren bij Stichting Benchmark Ggz. Tenzij u aangeeft dat u er bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit aangeven. Daarnaast wordt er sinds 2022 een Zorgzwaarte typering bepaald mbv de Honos.

Er zijn ook Algemene Voorwaarden opgesteld voor de praktijkvoering.

Big register en beroepsvereniging
Als psychotherapeut big ben ik opgenomen in het BIG register van de overheid. Volgens wettelijke verplichtingen heeft de praktijk een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Ik heb een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden(bv. De huisarts) met uw toestemming. Praktijk Beeldspraak beroept zich op advies van het NIP(beroepsvereniging psychologen) en zal geen informatie delen met UWV, bedrijfsartsen en advocaten omdat dit het interfereert met het behandelcontact, zie richtlijn gezondheidsverklaring.

Ik ben lid van de lvvp (landelijke vereniging vrijgevestigde psychotherapeuten) en de VPEP (vereniging persoonsgerichte experiëntiele psychotherapie) ik ben als senior lid van de vereniging voor schematherapie en sta in het kwaliteitsstatuut van de NVP en ben lid van de FVB (Federatie Vaktherapeutische beroepen). Daarnaast maak ik deel uit van intervisiegroepen.

Visitatie: 20 nov 2019 is de praktijk gevisiteerd door de LVVP en vanaf 2020 heeft de praktijk een certificaat, zie onder aan de pagina. Dit zal elke 5 jaar plaatsvinden.

Klachten: bij klachten over de behandeling en bejegening kan u in eerste instantie bij T. van Mierlo terecht. Als dit niet lukt dan verwijs ik u naar de beroepsvereniging (LVVP) die een klachtenfunctionaris heeft aangesteld (zie meer info toegestuurde folder LVVP, algemene voorwaarden en kwaliteitsstatuut).

Ik ben lid van LVVP, het Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten.

LVVP Logo

Ik ben lid van VPEP, Vereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie.

VPEP Logo

Ik ben senior schematherapeut

ik sta in het kwaliteitsregister van de NVP

ik ben lid van Psyzorg voor verbetering kwaliteit van de Zorg en transfertafels tav het beperken van de wachtlijsten