Er is een patientenstop voor alle diagnoses in juli (ge-update op 1-07-2024)

Privacybeleid

Privacy statement Psychotherapiepraktijk Beeldspraak

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30254010, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Beeldspraak met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Beeldspraak persoonsgegevens verwerkt:

1.(potentiële) patiënten;
2. bezoekers aan de praktijk van Psychotherapiepraktijk Beeldspraak;
3. bezoeken van de website www.praktijkbeeldspraak.nl
4. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk Beeldspraak contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk Beeldspraak persoonsgegevens verwerkt.

1.Algemeen:
T. van Mierlo is aan geheimhouding gebonden op grond van de beroepscode van de BIG en wettelijk geregelde beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Er wordt gewerkt met een elektronisch patiëntendossier. Dit is beveiligd en versleuteld met een wachtwoord. De provider van het elektronisch patiëntendossier maakt regelmatig back-ups en software wordt door updates optimaal beveiligd. Met de leverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Als ZZP’er heeft T. van Mierlo als enige toegang tot het elektronisch patiëntendossier. In noodgevallen (bij overlijden of ernstige ziekte) zal JT van Mierlo het elektronisch patiëntendossier afsluiten.
Contacten vinden plaats via clientenlogin, een beveiligde digitale omgeving.


2.Benoemen persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg en hulpverlening.

De volgende gegevens worden vast gelegd in het elektronisch patiëntendossier:
-naam, adres, postcode, woonplaats van cliënten
-geboortedatum van cliënten
-telefoonnummer email van cliënten
-zorgverzekering gegevens en ID gegevens; het BSN wordt vastgelegd aangezien er gewerkt wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.
bij minderjarige clienten ook naam, adres, postcode, woonplaats telefoonnummer en emailadres van de gezagdragende ouder(s) of verzorger(s).

Indien dit van belang is voor de behandeling worden ook vastgelegd de:
-gegevens van de huisarts of verwijzer
-school van een minderjarige client.

Bijzondere persoonsgegevens:
Indien het van belang is voor de behandeling, worden ook de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd
-godsdienst of levensovertuiging
-gezondheid
-zaken mbt seksualiteit
-mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig thuis; begeleiding door jeugdzorg of geweldsconflicten binnen een gezin
-omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de behandeling
-eerdere behandelingen
-verdere intakegegevens, dwz. Informatie over achtergrond, gezin van herkomst, scholing, werkverleden, socialisatie, trauma’s en live events.

3.Verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk Beeldspraak zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. met toestemming van betrokkene kunnen afspraken worden gemaakt over video-opnames tijdens sessie in het kader van supervisie of opleiding;
e. voor toepassingen voor e-health.


4.Doeleinden verwerking

 Psychotherapiepraktijk beeldspraak verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar de betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.praktijkbeeldspraak.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website 2 worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;


5.Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a.toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b.uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c.een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

6. Verwerkers

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Beeldspraak persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Beeldspraak sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

7. informeren van de cliënt
De cliënt wordt geïnformeerd over de dossierplicht tijdens de intake. De cliënt ontvangt nadat hij goedkeuring heeft gegeven een kopie van de brief die naar de verwijzer wordt verstuurd. De cliënt ontvangt een kopie van het behandelcontract.

8. Persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Beeldspraak deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

9.Doorgifte buiten de EER

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk Beeldspraak ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10. Bewaren van gegevens

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b.(financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

11. Wijzigingen privacystatement

Psychotherapiepraktijk Beeldspraak kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk Beeldspraak gepubliceerd.


12. Rechten, vragen en klachten

De cliënt heeft het recht Psychotherapiepraktijk Beeldspraak te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Beeldspraak door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkbeeldspraak.nl. Een vraag om inzage in een dossier moet binnen 3 maanden worden beantwoord.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Beeldspraak persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Beeldspraak door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkbeeldspraak.nl.  Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of de eerder genoemde LVVP (www.lvvp.infp/voor-clienten).